Om Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken er en stiftelse med ideelt formål som i hovedsak drives av inntekter til prosjekter fra det private og det offentlige. Forandringsfabrikken presenterer kunnskap og erfaringer fra barn og unge, gjennom foredrag, rådgiving og kurs. Vi inviterer barn og unge som er i hjelpesystemene i dag med som «proffer» fordi de har viktig kunnskap om hvordan hjelpsystemer og skole fungerer og gode råd til Norge.

Forandringsfabrikkens virksomhet er tredelt, i prosjektarbeid, påvirkningsarbeid og opplæringsarbeid.

Forandringsfabrikkens prosjektarbeid består av tre hovedspor:

 • Innenfor hovedområdet barnevern er det største utviklingsarbeidet Mitt Liv. Hovedmålet er å bidra til at Norge får et barnevern som i mye større grad samarbeider med barn og unge. I BarnevernsProffene har også satt ned et eget lovutvalg, med unge med erfaring fra barnevernet. Barnas lovutvalg består av 21 unge 14-20 år fra hele Norge som blant annet har forslag til hvordan loven kan bli sånn at barn og barnevern skal bli enige om hva foreldrene skal få vite.
 • Innenfor hovedområdet psykisk helse arbeider Forandringsfabrikken for å få frem råd og erfaringer til å bedre psykisk helsevern. Vi jobber blant annet med temaer som vold, kunstig forandring av kropp, voldtekt, kjærestevold og selvskading. Forandringsfabrikken planlegger et nytt utviklingsprosjekt med fokus på hvordan psykisk helsevern kan oppleves mer samarbeidende og hjelpe bedre for enda flere barn og unge.
 • Kartleggingsarbeidet i norsk skole undersøker hva som er god læring og hvordan flere kan lære bedre. I 2015/16 vil Forandringsfabrikken også hente innspill fra norske elever om hvordan skolen oppleves for dem som har opplevd brå sorg eller lever med store livsutfordringer – og hvordan skolen kan oppleves bedre for dem dette gjelder. Et parallelt arbeid gjøres med psykisk helse i skolen, resultater fra dette vil presenteres 2015-2016.

Forandringsfabrikkens påvirkningsarbeid er rettet mot nasjonale myndigheter – som politikere, departementer og direktorater. Noe er også rette mot kommunale instanser. Målet er å forandre lovverk, vedtekter, retningslinjer – og politikk. Forandringsfabrikken gjør påvirkningsarbeid innenfor hovedområdene barnevern, skole og psykisk helse – og også innenfor barn og unge som vokser opp i familier med dårlig råd, NAV og kriminalomsorg. Arbeidet er ikke inndelt tematisk, fordi det ofte handler om flere tema.

Forandringsfabrikkens opplæringsarbeid tilbyr proffer og fabrikkansatte fagdager og kurs og arrangerer også noen egne. Unge og fabrikkarbeidere gir råd til fagfolk og systemene – sterkt inspirert av erfaring og klokskap fra dem som skal motta hjelp. Forandringsfabrikken tilbyr opplæringsarbeid til alle institusjoner og tjenester som arbeider med barn. I 2015 er mye av opplæringsarbeidet vårt tett knyttet til Mitt Liv-prosjektet, men vi gir også opplæring innenfor skole, psykisk helse og andre områder som kriminalomsorg og NAV.

140815_mb_535_web2880

Proffene
Barn og unge i hjelpesystemene i Norge; fra barnevern, i psykisk helsevern, sykehus, i kriminalomsorg og i skoler inviteres til å dele erfaringer og gi råd om tjenestene de får. Rådene presenteres direkte av de unge selv, til ministere, stortingspolitikere, fagfolk, forskere og studenter. Målet er å gjøre tjenester og systemer for barn og unge best mulig for flest mulig, og bidra til god kvalitet på systemnivå. For hvem vet vel bedre hva som er god kvalitet, enn dem systemene er ment å gi hjelp og støtte til?

De unge er 10-22 år og kommer fra ulike deler av landet. Proffene rekrutteres på mange måter; hovedsakelig møter vi dem gjennom prosjektene våre, der vi samarbeider med skoler, institusjoner, kommunale barnevernstjenester og Bufetat. Alt som blir sagt til oss behandles anonymt, og det er ingenting som sies videre hvis ikke proffene selv ønsker det. Proffer som ønsker å være med å presentere resultatene for makta i Norge er velkomne til det, men det er ikke noe man må gjøre for å få være med. Vi betaler reiseutgifter for proffer som ønsker å delta på samlingene, og det blir nesten alltid servert enkel mat.

Alle proffene inviteres til Forandringsfabrikken for å gi råd til Norge basert på sine egen erfaringer fra møter med hjelpesystemene. Rådene som går igjen mange steder i landet oppsummeres i resultathefter og magasiner. Men mest av alt presenteres de «live» av proffer som har vært med i prosjektet, som snakker på vegne av både seg selv og de andre unge som har bidratt med erfaringer og råd.

Forandringsfabrikken prøver å lytte med hodet og hjertet. Målet er å invitere barn og unge til å beskrive virkeligheten slik de opplever den, og inspirere dem til å gi råd til forandring.
Filosofi, nøkler og metodikk
Forandringsfabrikken har utviklet ForandringsFilosofi, verdier og holdninger til barn, sammen med barn og unge. ForandringsNøkler – nøkler til åpne hjertedørene mellom mennesker, brukes for å nå inn til hverandre. ForandringsMetodikk – en deltakende metodikk som legger til rette for at barn og unge treffes i samlinger, brukes for å dele erfaringer og å gi råd til forandring.

Forandringsfabrikken ønsker å inspirere organisasjoner, institusjoner og kommuner til å legge til rette for deltagende og likeverdig kommunikasjon i arbeid med barn og unge.

Finansiering

I 2015 har prosjektene i Forandringsfabrikken fått støtte fra:

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • DnB
 • Egmont Fonden
 • Extrastiftelsen
 • Ferd Sosiale Entreprenører
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Holst Legat


Forandringsfabrikken ble startet i 2004, av Eva Dønnestad og Marit Sanner. Fra 2008 har Forandringsfabrikken vært drevet av Marit Sanner og styret.

Årets sosiale entreprenør from Ferd on Vimeo.