En kjærlighetsfull barnevernlov

Denne uken ble viktige endringer i barnevernloven behandlet i Stortinget. Familiekomiteen viser til proffenes innsats når "kjærlighet" nå blir en del av lovens formålsparagraf.

(Kjærlighet kommer inn i barnevernsloven. Foto: Morten Brun for Forandringsfabrikken)

Tirsdag 6. mars ble endringene i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre) behandlet i Stortinget. 

Politikerne har tydelig lyttet godt til proffenes råd når de har laget sin innstilling. 

Her er merknaden fra komiteens flertall i saken:

"BarnevernsProffene i Forandringsfabrikken har etterlyst et barnevern som arbeider mer og tydeligere med kjærlighet. BarnevernsProffene sier i sin høringsuttalelse at de med kjærlighet mener at barn skal møtes med menneskevarme, gjennom varme øyne, varmt kroppsspråk, varme ord - og at voksne lytter for å prøve å forstå dem helt til bunns. 

Flertallet viser til at det i proposisjonen også nevnes at nyere studier slår fast at både barn og ansatte i barnevernet anser kjærlighet som en sentral verdi i utøvelsen av sosialarbeiderrollen

BarnevernsProffene i Forandringsfabrikken har jobbet hardt for å endre barnevernloven. Å få kjærlighet inn i loven har vært en av kampsakene, og det er fantastisk, sterkt og rørende at det nå står en forventning til at barnvernsarbeidere i hele Norge skal jobbe med trygghet, kjærlighet og forståelse.


(Familiekomiteen på Stortinget og proffene gjør hjertetegnet på høringen. Foto: Forandringsfabrikken)

Barn får sterkere rett til medbestemmelse

Proffene er også glade for at barns rett til medbestemmelse er styrket. I ny paragraf om "Barnets rett til medvirkning" er forslaget at: 

"Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet etter denne loven. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnet skal bli lyttet til, og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet. Barn som barnevernet har overtatt omsorgen for, kan gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til


Dette var BarnevernsProffenes viktigste innspill til hele lovforslaget:

1. Å vise kjærlighet må bli del av barnevernets formålsparagraf 
2. Trygghetsperson blir en grunnleggende rettighet for barn i barnevernet 
3. Barnets beste må ta utgangspunktet i barnets mening 
4. Det må gjennomgående stå at barnet er barnevernets viktigste samarbeidspartner 
5. Barnevernet må kunne beskytte informasjonen barnet deler med barnevernet 
6. Tvang kan kun brukes når det er direkte fare for liv
7. Barn har partsrettigheter fra 12 år 
8. Barn gis alltid muligheten til å snakke direkte med de som tar beslutninger 

Vi håper at disse endringene blir med når hele loven kommer i 2019!

Les hele høringsinnspillet til proffene i Forandringsfabrikken Kunnskapssenter

Les også Redd Barnas intervju med BarnevernsProffene om betydningen av lovendringene