MITT LIV Barneverntjeneste


Fagfolk samarbeider med unge proffer om å lage et trygt og nyttig barnevern.

MITT LIV Barnevernstjeneste er et omfattende fagutviklingsarbeid med to tredeler av alle norske barnevernstjenester som deltakere. Arbeidet ble startet i 2013 med 15 barneverntjenester fra nord til sør i landet. Målet var å utvikle et barnevern som kjentes trygt og nyttig for barn og unge – og som oppleves samarbeidende for dem. Dette ble gjort i dialoger mellom fagfolk og unge. I løpet av halvannet år var flere enn 100 tjenester koblet seg på fagutviklingsarbeidet.

Barnesyn, verdier, arbeidsmåter og anbefalinger
Med utgangspunkt i oppsummert kunnskap fra barn, og i samarbeid mellom unge barnevernsproffer og barnevernsarbeidere, ble det prøvd ut et verdigrunnlag og arbeidsmetoder for et barnevern som samarbeider med barn og unge. Etter et år ble arbeidsmåtene revidert og prøvd ut på ny. Og i 2016 videreutviklet en arbeidsgruppe med barnevernledere og unge proffer erfaringene fra å bruke de drøyt 30 arbeidsmåtene ute i tjenestene til anbefalinger for undersøkelse, hjelpetiltak, hasteflytting, langtidsflytting, ettervern samt møter og planlegging.

"

Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet etter denne loven. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnet skal bli lyttet til, og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet.

Fra barnevernloven ​§ 1-6 Barnets rett til medvirkning

Medvirkning i praksis
Både i 2013 og 2018 ble barnevernloven endret med mål om å ytterligere sikre barns rett til medvirkning i barnevernet. Men hva skal dette bety i praksis? Hva betyr egentlig medvirkning? Dette er en av kjerneoppgavene fagutviklingsarbeidet har gitt seg selv å finne ut av. Begrepet medvirkning kan deles i medvirkning på systemnivå og medvirkning på individnivå. Hvordan kan det se ut når man som ledelse i en barneverntjeneste benytter seg av oppsummert kunnskap fra barn til utvikling av tjenesten? Hvordan kan dyktige barnevernsarbeidere samarbeide med hvert enkelt barn om deres liv? Et viktig funn i fagutviklingsarbeidet er at i tillegg til at tjenestene sikrer barns rett til medvirkning opplever de å levere bedre kvalitet ved å samarbeide med hvert enkelt barn samt benytte seg av oppsummert kunnskap fra barn.

Ta kunnskap fra barn i bruk

Stegene i fagutviklingsarbeidet

I 2013–14 gjennomførte proffer og Forandringsfabrikken 60 fagdager i de 15 tjenestene. Proffer delte erfaringer og ga råd til barnevernarbeiderne. I dialoger mellom proffer og fagfolk ble det utviklet barnesyn, begreper og verdier for barnevernets arbeid. Det ble også foreslått arbeidsmåter som gjenspeilte verdiene og ideene om et godt barnevern for barn.

I 2015 var 130 barneverntjenester del av Mitt Liv. Proffer og FF gjennomførte inspirasjonssamlinger: 21 regionale «Kick» ble gjennomført våren 2015 – og 15 regionale «Boost» høsten 2015. Ulike tema ble presentert, etterfulgt av dialoger mellom unge og fagfolk.

I 2015–16 ble de foreslåtte arbeidsmåtene prøvd ut og erfaringer logget. Resultatene ble i 2016 samlet til «Anbefalinger for god barnevernspraksis». Dette var anbefalinger for barnevernets kjerneprosesser: undersøkelse, hjelpetiltak, hasteflytting, langtidsflytting, ettervern, møter og planlegging. Anbefalingene ble i 2016 overrakt barneminister og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

I 2017–18 har nesten 200 barneverntjenester vært del av Mitt Liv. Tjenestene dekker nærmere 300 kommuner og nesten 3/4 av den norske befolkningen.

Hovedfokus er nå implementering av anbefalinger. I 2017 ble det etablert nettverk av barnevernledere, i regionene og nasjonalt. Her er søkelyset satt på å dele gode erfaringer fra hvordan barnevernarbeidere kan samarbeide med barn i praksis, i de ulike delene av barnevernets arbeid. Tjenestene deler inspirasjon og konkrete råd i forhold til hvordan anbefalingene kan implementeres og kvalitetssikres.