– Nå setter vi samarbeid med barn i høysetet

Barnevernstjenester for 283 norske kommuner deltar nå i fagutviklingsarbeidet Mitt Liv Barneverntjeneste. Våren 2018 har BarnevernsProffer og ledere jobbet tett for å kvalitetssikre hvordan barnevernstjenestene samarbeider med barn. 

Mitt Liv Barneverntjeneste er et fagutviklingsarbeid som ble startet i 2013 av Forandringsfabrikken. BarnvernsProffer – unge som er i barnevernet nå – og fagfolk, møtes jevnlig for å utvikle konkrete arbeidsmetoder. Målet er å utvikle et barnevern som oppleves trygt og nyttig for barn.

Våren 2018 har Forandringsfabrikken arrangert ledernettverk i 11 regioner over hele Norge, fra Finnmark til Agder. 

(TRØNDELAG: Barnevernsledere fra regionen er på scenen.)

Viktige temaer på møtene denne våren har vært:       

  • Endringer i barnevernloven. 1. juli trer store endringer i barnevernloven i kraft. Blant disse er at barn skal møtes med ”kjærlighet”, som blir en del av formålsparagrafen, og at barnevernet nå skal samarbeide med barn. Hvordan kan barnevernet møte disse lovendringene i praksis?
  • Trygg informasjon. Hvordan kan barnevernet bygge, og ta vare på, tillit fra barnet? Hvordan kan barnevernet ta vare på det barn forteller på en måte som oppleves trygt for barnet?
  • Kvalitetssikring av samarbeid med barn: Barnevernstjenestene som er med i Mitt Liv ønsker å jobbe etter konkrete anbefalinger som er utviklet av proffer og fagfolk. Les hele dokumentet «Anbefalinger til god praksis - for et barnevern som samarbeider med barn og unge» her. Hvordan kan ledelsen kvalitetssikre at anbefalingene, som særlig dreier seg om samarbeid med barn, gjennomføres i praksis?

Samarbeid med barn har blitt en råd tråd

En av deltagere i Mitt Liv Barneverntjeneste våren 2018 er barnevernstjenesten i Molde, Midsund, Aukra og Eide. De har deltatt i samarbeidet siden 2014:

– “ Mitt Liv” betyr mye for oss. Nå setter vi samarbeidet med barna i barnevernet i høysetet, helt fra kommuneledelse til kontaktperson. Samarbeid med barn er nå en rød tråd i vår tjeneste, sier Yngve Brakstad Cappelen, som er Enhetsleder i barneverntjenesten.

– Vi har blitt et barnevern som finner løsninger sammen med barna, og alltid lytter til barnets stemme. Og vi jobber nå etter Mitt Liv-verdiene: Ydmykhet, Kjærlighet, Åpenhet og Medbestemmelse. 

(BARNEVERNSLEDER: Yngve B. Cappelen sier at barnets mening blir løftet opp.)

Har ført til konkrete forandringer


Yngve mener at Mitt Liv-arbeidet har ført til mange konkrete forandringer: 

  • Vi har blitt et bedre og gladere barnevern som i større og større grad finner den rette løsningen for det enkelte barn.
  • Vi snakker langt oftere med barnet først i undersøkelser.
  • Vi involverer barn og unge i utvikling av tjenesten og ved ansettelser.
  • Vi har endret mye av språket i dokumentering og begrepsbruk, men også i daglige drøftinger og omtale.    
  • Barnets mening kommer frem i dokumentasjonen, fra vedtak til barnets plan.

Drammen Barnevernstjeneste har deltatt siden 2015.

– Dette arbeidet har ført til at vi tenker på barna i alt vi gjør, i mye større grad enn tidligere. Når vi gjør evalueringer, skriver rapporter og fatter vedtak har vi et mye større fokus enn tidligere på at det skriftlige også inneholder «barnets stemme». Hvis barnets stemme ikke blir hørt, begrunner vi det. Vi har arbeidet med verdigrunnlaget og fått det inn i rutiner og maler, sier Kari Dehli Halvorsen, som er barnevernsleder for fag i Drammen.

– De ansatte rapporterer at det gir en ”boost” å møte proffene, og det er viktig, sier Kari.

(VESTFOLD: Proffer i dialog med fagfolk.)

Skal utvides til oppvekstfeltet

Høsten 2018 utvides nettverket med kommuneledere for skole, barnehage og psykisk helse. Målet er å finne ut hvordan oppveksttjenestene i kommunene kan samarbeide mer med barn, for å oppleves trygge og nyttige. 

Om Mitt Liv:

Forandringsfabrikken driver fire store fagutviklingsarbeid: ”Mitt Liv Barneverntjeneste”, ”Mitt Liv Barnevernsinstitusjon”, ”Mitt Liv Psykisk helse” og ”Forandre med Varme” for skoler. Les mer på mittliv.no

Spørsmål om Mitt Liv Barnevernstjeneste?

Ta kontakt med fabrikkarbeider Frederick A. Reiersen på frederick@forandringsfabrikken.no eller mobil 99 26 05 75.